TURSAM | ÇELİK GİBİ GÜÇLÜ, ENERJİ DOLU BİR YOL ARKADAŞITÜM ÇÖZÜMLER BİR ÇATI ALTINDA

Endüstriyel Tesis Komple Projelendirme

 • Etüd (Zemin etüdü, Topoğrafik ölçümler),
 • Fizibilite (Prosese uygun alternatif proje ve ön maliyet çalışmaları),
 • Hesaplamalar (Statik, Elektrik ve Mekanik Hesaplamalar),
 • Çizimler (Mimari, Statik, Elektrik ve Mekanik çizimler).

Yenilenebilir Enerji Sistemleri Projelendirme

 • Etüd (Zemin etüdü, Topoğrafik ölçümler),
 • Hesaplamalar (Statik, Elektrik ve Mekanik Hesaplamalar),
 • Çizimler (Mimari, Statik, Elektrik ve Mekanik çizimler).

 • Survey (Soil investigation, Topographic measurements),
 • Calculations (Static, Electrical and Mechanical Calculations),
 • Drawings (Architectural, Static, Electrical and Mechanical drawings).

Proje Yönetim Sistemleri

 • Tasarım çalışmaları,
 • Master planın hazırlanması,
 • Projenin yapım ve yönetimi.

 • Design studies,
 • Master plan preparation,
 • Project Design and Management

Kavram Açıklamaları

 • Etüd (Zemin etüdü, Topoğrafik ölçümler),

Nedir?

Kurulacak tesis alanındaki yer altı tabakalarının durum, konum, jeolojik yapı türü, derinlik, kalınlık, yoğunluk, elektrik özdirenci, sismik hızı, ivme, yeraltı su derinliğini ve bu tabakaların geriye kalan dinamik parametrelerinin olası bir deprem karşısında göstereceği tepkiyi tespit etmek amacıyla yapılan çalışmaların tamamına zemin etüdü adı verilir.

Zemin etüdü, tesis tasarım aşamasında kullanılacak zemin bilgilerinin tespit edildiği; tüm katmanlarda yer alan toprak – taş türü, bölgenin deprem riski açısından risk derecesi, olası bir fay hattına olan uzaklığı gibi özelliklerin detaylı olarak yapılan incelemeler neticesinde tesis inşaatına elverişli olup olmadığı konusunda elde edilen bilgilerin bir araya getirildiği rapordur. (sismik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, gravite, radyoaktivite)

Kavram Açıklamaları

 • Fizibilite (Prosese uygun alternatif proje ve ön maliyet çalışmaları),

Nedir?

İnsanlar geçmişten bu yana her dönemde yapı inşa etmeye başlamadan önce ‘KAÇA MAL’ olacağını bilmek isterler. Maliyet tahmininin amacı, sınırlı kaynakları en etkin şekilde kullanarak, istenilen seviyede hizmet ya da ürünün sağlanabilmesinde gerekli maliyeti tanımlayabilmektir. Maksimum üretkenliğin sağlanabilmesi, söz konusu işin tamamlanabilmesi için gereken maliyetlerin doğru tahmini ve kabul edilen maliyet sınırları çerçevesinde etkin yönetilmesiyle mümkündür. Kısaca maliyet tahmini, bugüne ve düne bakıp yarın yapılacak işin maliyetlerini belirlemeye çalışmaktır.

Doğru hesaplanan projeler en ekonomik olarak gerçekleşen projeler olurken, düşük ya da yüksek tahminler daha fazla harcamaya sebep olurlar.

Düşük maliyet tahminleri, tasarımda tahmin edilen değerinden daha fazla maliyet içermesi anlamına gelecektir. Bunun sebebi zayıf planlama ve tahmin sonucu önemli bileşenlerin ihmal edilmesidir. Düşük maliyet tahmini, proje gecikmelerine, organizasyonun ikinci bir defa oluşturulmasına, planlamada sapmaya, ön görülen kar hedefi tahmin edilmemiş maliyetler dolayısıyla ulaşılmamasına neden olacaktır.

Yüksek maliyet tahminleri de düşük maliyet tahminleri gibi beklenmedik sonuçlar doğuracaktır. Proje daha düşük maliyet ile gerçekleşebilecek iken bu tahmin sonucunda olduğundan fazla hesaplanan bütçeler, bütçe denklenmesi adı altında tamamen harcanmaya çalışılacaktır. Proje sonunda daha düşük maliyetle tamamlanmış gibi gözükse de aslında daha fazla maliyete katlanılmış olunacaktır.

Kavram Açıklamaları

 • Hesaplamalar (Statik, Elektrik ve Mekanik Hesaplamalar),

Nedir?

Tesisin mimari projesi ortaya çıkması, ön projenin hazırlanmasından sonra İnşaat Mühendisleri, yapının, temel, çatı, betonarme, çelik, istinat duvarı vb. gibi elemanların etki eden kuvvetler karşısında nasıl yapılması gerektiğini hesaplarlar.

Kavram Açıklamaları

 • Çizimler (Mimari, Statik, Elektrik ve Mekanik çizimler).

Nedir?

Yapılan Statik, Elektrik ve Mekanik Hesaplamalar ve bu hesaplara dayanarak çizilen projelerdir.

Tursam Referanslar